จดหมายข่าว
จดหมายข่าว : นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564
จดหมายข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
จดหมายข่าว : กฐินสามัคคี ประจำปี 2564
จดหมายข่าว : คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
จดหมายข่าว : ต้อนรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
-
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
421cd5dd9560ebd8cd9ffefce9cc186e.jpg
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
จดหมายข่าว : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
จดหมายข่าว : วันพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2564
จดหมายข่าว : การนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าว : เปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565